FunkceJméno člena
Starosta Marie Rozehnalová
Náměstek starostying. Josef Filípek
VelitelRadek Homola
Zástupce veliteleKarel Nagy
StrojníkJaroslav Rozehnal, Jiří Gottwald
JednatelLucie Šrolerová
HospodářStanislava Zemanová
KronikářLucie Šrolerová
PreventářMiroslav Šroler st.
Vedoucí starších žákůPetr Voňka
RevizorVáclav Gottwald
Referent materiálně-technického zásobováníMiroslav Šroler st.
Správce hasičského vybaveníPetr Voňka

Starosta SDH

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.

 • Rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru,
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí,
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru,
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů,
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi,
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru,
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří,
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH.

Náměstek starosty

 • pomáhá starostovi SDH
 • plní úkoly dle dělby práce ve výboru SDH – řídí např. úsek mládeže apod.
 • zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti

Jednatel

 • Přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol,
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH,
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu,
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH,
 • provádí zápisy ze schůzí,
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů),
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH.

Velitel SDH

 • V případě, že se nejedná o tutéž osobu spolupracuje s velitelem jednotky SDH, jmenovaným Obecním úřadem,
 • řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných,
 • odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky,
 • odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh,
 • odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky,
 • odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů,
 • vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích,
 • zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu.

Velitel  výjezdové jednotky

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 • Řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany,
 • organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku,
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem,
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových,
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří,
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

Strojník

 • Zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení,
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje,
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot,
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru,
 • zúčastňuje se odborné přípravy pořádané HZS ÚO Pelhřimov včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

Referent materiálně technický

 • Dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany,
 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů,
 • vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování,
 • předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje.

Referent mládeže

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • Řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže,
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu,
 • organizuje a řídí jeho činnost,
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru,
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru,
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží,
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů.

Kronikář

 • Zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH, a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky,
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru,
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd..

Hospodář

 • Odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví,
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci veškerého majetku SDH,
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH,
 • provádí u členů SDH výběr členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH,
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám.

Kontrolní a revizní rada

Kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň  30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.

 • Rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru,
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů,
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti,
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru,
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru,
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru,
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků.