Stručné připomenutí událostí v našem hasičském sboru za uplynulý rok 2019.

Novoročního pochodu, vedoucího přes Hodějice, Heršpice, se zastávkou na Zeleném statku, se zúčastnilo 17 osob.

Jako delegáti byli na výroční valné hromadě v Hodějicích, dne 18. ledna, za náš sbor přítomni Josef Filípek, Petr Voňka a Stanislav Vinklárek ml.

Valná hromada našeho sboru se konala 19. ledna. Mimo jiného zde bylo promítnuto video z historické hasičské jízdy, cyklovýletu, z činnosti mladých hasičů a přijato bylo 9 nových členů z řad dospělých a 5 mladých hasičů.

Výroční valná hromada okrsku se konala následující den, tedy 20. ledna v Letonicích.

15. února proběhl v kostele ve Slavkově pohřeb dlouholetého člena našeho sboru pana Rostislava Robeše.

Začátkem měsíce února byla vyhlášena oddílem mladých hasičů sbírka hraček. Čisté a nepoškozené hračky mohli zájemci nosit ve stanovenou dobu na zbrojnici a koncem února pak byly odvezeny a předány dětskému oddělení ve Vyškovské nemocnici.

Tradiční ostatky uspořádal hasičský sbor 2. března. Vybírání příspěvků na „bufet“ se uskutečnilo týden před ostatkami za pomoci mladých hasičů. Z darovaných příspěvků upekly místní ženy celkem 640 balíčků se zákusky. Při odpoledním průvodu bylo přítomno zhruba 50 masek a na večerním maškarním plese pak 35 masek.

13. března proběhlo v hasičské zbrojnici přezkoušení mladých hasičů z oblasti prevence a represe. Zkoušejícími byli Josef Filípek a Miroslav Šroler ml.

20. března navštívili naši zbrojnici děti z místní mateřské školy, kterým byla ukázána hasičská technika.

23. března byla pro ženy, které se podílely na pečení „bufetů“ a pro aktivní členy sboru uspořádána návštěva a posezení ve vinném sklepě pana Jeřábka v Heršpicích.

7. dubna proběhlo v Letonicích proškolení zásahových jednotek.

Poslední dubnový podvečer patřil opět Pálení čarodějnic. I když bylo dopoledne poměrně deštivé, odpoledne pršet přestalo a i přes chladnější počasí dorazilo 85 dětí, pro které bylo připraveno 5 soutěžních disciplín.

Větší akcí loňského roku byla v našem sboru oslava 115. výročí vzniku SDH v Křižanovicích, která se uskutečnila v sobotu 11. května. Zahájení proběhlo ve 14 hodin slavnostním svěcením nového zásahového automobilu. Následovalo předání medailí za věrnost pro hasiče s působností ve sboru min. 50 let. Toto ocenění obdrželi: Josef Filípek, Miloš Voňka, Jan Pavézka, Stanislav Vinklárek st. Petr Hrdina st. a Stanislav Haflant. Program pokračoval ukázkou hašení za pomoci koňské stříkačky a vystoupením družstev mladých hasičů. Profesionální hasiči z Bučovic doplnili program ukázkou hašení vzníceného oleje a ve spolupráci se záchrannou službou předvedli společný zásah u vyproštění osoby z auta. Celé odpoledne si zájemci mohli prohlédnout v sále sokolovny výstavu s hasičskou tématikou a na prostranství za sokolovnou nejrůznější hasičskou techniku. Završením bylo večerní promítání fotografií a videí týkajících se sboru od založení po současnost. K poslechu hrála cimbálová muzika CimBaHo.

17. května se naše družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu v Hodějicích.

18. května proběhl úklid místní fary, na kterém bylo přítomno i několik členů sboru. Na farní zahradě byla několik měsíců zaparkovaná i naše Tatra 805. Od listopadu 2019 je uskladněna v hale u školky, dříve patřící panu Kachlíkovi.

27. května předal starosta sboru Josef Filípek v místní základní škole diplomy 3 dětem, které uspěly v okresní soutěži pod názvem „Požární ochrana očima dětí“.

Ve středu 19. června večer se přihnala silná bouřka s přívalovým lijákem, kdy během půl hodiny spadlo 75 mm srážek. Nejhorší byla situace u přejezdu u nádraží, kde došlo k ucpání propustku pod silnicí. Voda s bahnem se dostala na silnici za tratí mezi přejezdy a zaplavila několik sklepů, dvory a průjezd domu. Na pomoc s čerpáním vody ze sklepů a zprůchodněním ucpaného propustku vyjeli i místní dobrovolní hasiči.

Následující den, 20. června, vyrazilo 26 účastníků na 4 denní cyklistický výlet. Ve čtvrtek odpoledne je autobus dopravil na Pustevny, odkud už na kole vyrazili do Rožnova pod Radhoštěm. Zde je čekalo přespání v kempu. Další den vedla trasa přes Valašské Meziříčí, Teplici nad Bečvou do Hranic. V sobotu se zajeli podívat do Lipníku nad Bečvou, Přerova, Troubek, Tovačova, Chropyně a přespání bylo zajištěno na internátu hotelové školy v Kroměříži. Poslední den již vyrazili na cestu domů přes Zdounky, Litenčice a Brankovice. Podle mnoha názorů se prozatím jednalo o nejlepší cyklovýlet, jaký byl doposud uspořádán a za to patří velké poděkování především panu Filípkovi.

7. září se družstvo složené z členů hasičského sboru zúčastnilo soutěže o nejlepší uvařený guláš, jejímž pořadatelem byl TJ Sokol Křižanovice.

Zajištění autobusové dopravy na Buračákový pochod slováckými vinohrady, pořádaný 12. října, se v loňském roce ujalo SDH Křižanovice, zejména pak paní Rozehnalová.

19. října došlo na silnici pod statkem ke vzplanutí osobního automobilu, u kterého kromě profesionálních hasičů zasahovala i místní zásahová jednotka.

U příležitosti 30. výročí od začátku Sametové revoluce se ve dnech 16. – 17. listopadu konala v sále sokolovny „Retrovýstava“, kam dodal exponáty i místní hasičský sbor a někteří jeho členové.

Na listopadovém zasedání zastupitelstva obce bylo na základě žádosti sboru schváleno přenechání prostor bývalých potravin, nacházejících se v budově hasičské zbrojnice, k užívání SDH Křižanovice.

29. listopadu proběhlo námětové cvičení v Letonicích.

I v uplynulém období jsme byli zapojeni do akce „Recyklujte s hasiči“ v rámci které mohli občané každou první středu v měsíci přinést nefunkční elektrospotřebiče na hasičskou zbrojnici. Jejich odvoz specializovanou firmou proběhl během roku celkem 3x.

Dále během roku probíhaly ve sboru pravidelné členské schůze a brigády.

Svá životní jubilea oslavili z řad hasičů pánové Petr Hrdina st. (75 let), Jaroslav Rozehnal (60 let) a Stanislav Vinklárek ml. (40 let).

Finanční příspěvky jsme poskytli do tomboly na dětský karneval, při koncertě Žadovjáků na fotbalovém hřišti, na Kateřinskou zábavu a sponzorovali jsme i fotbalové utkání Křižanovice – Hodějice. Od pana Paseky jsme obdrželi finanční dar ve výši 3000 Kč.

Z JMK jsme dostali finanční příspěvek na Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže ve výši 24.300 Kč. Z těchto prostředků jsme zakoupili dětskou sadu hadic, kladinu a 4 ks hadic C52 pro CTIF. Také MŠMT nám v měsíci listopadu poslalo rozhodnutí o přidělení dotace na mládež ve výši 57.400 Kč.

Část těchto prostředků byla použita pro úhradu nájmu sokolovny, kterou využívají mladí hasiči v zimních měsících pro své tréninky. Dále byly zakoupeny skříně, stoly, židle a police do prostor bývalých potravin, kde je v plánu vybudovat novou hasičskou klubovnu a část šla na opravu překážek.

Co se týče mladých hasičů, tak v sezoně 2018/2019 se mladší žáci zúčastnili v rámci Vyškovského Soptíka celkem 12 soutěží. Jednalo se o uzlovačky, závod požárnické všestrannosti, požární útoky, štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60m. Mezi jejich nejlepší výkony patří 1. místo v požárním útoku v Lulči, 3. místo v PÚ v Moravských Málkovicích a 3 místo v ZPV v Pístovicích. Celkově se ve Vyškovském Soptíku umístili na krásném 6. a 13. místě z 41 družstev. V nové sezoně 2019/2020 je v kategorii mladších celkem 11 dětí a nově byla založena i kategorie přípravky s počtem 8 dětí. Mladší mají za sebou ve Vyškovské Soptíku zatím 4 soutěže a v průběžném pořadí jsou na 5. místě. Přípravka pak jen 1 soutěž, a to 6. místo v uzlové štafetě. Průběžně jsou na 9. místě.

V rámci podzimního kola hry PLAMEN se zúčastnili mladší žáci i přípravka ZPV v Bošovicích. Mladší obsadili 6. místo v ZPV a 4. místo ve štafetě požárních dvojic a přípravka 4. místo v ZPV a 5. místo ve štafetě dvojic. Obě kategorie soutěžily i mimo Vyškovského Soptíka a Plamen a zúčastnili se tzv. Nesovické sukovačky, kde se umístily na 1. místě.

Dařilo se i starším žákům. Mezi jejich nejlepší umístění loňského roku patří 1. místo v PÚ CTIF v Kroužku a dále 1. místo v PÚ ve Velešovicích. V rámci Vyškovského Soptíka 2018/2019 se družstvo starších umístilo na 12. místě z 33 družstev. V sezoně 2019/2020 evidujeme mezi staršími žáky celkem 12 dětí. V ZPV v Bošovicích obsadil první tým 7. místo a druhý 15. místo z celkových 24 družstev.

Výsledky jsou to vskutku velmi pěkné a je na místě poděkovat zejména jejich vedoucím, kteří s nimi pravidelně trénují, věnují jim svůj volný čas a připravují pro ně během roku nejrůznější aktivity. Velké díky patří tedy Vám, ale i dalším aktivním členům, dobrovolníkům a přátelům sboru za jejich ochotu pomoci jakýmkoli způsobem.

V novém roce 2020 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí a hodně elánu do další práce jak s mládeží, tak ve sboru obecně.