Vážení hosté, sestry a bratři hasiči,

dovolte mi ve stručnosti seznámit Vás s činností našeho sboru za uplynulý rok 2018.

Ve spolupráci s OÚ uspořádali hasiči 1. ledna novoroční výšlap. Trasa o délce asi 10 km vedla přes Hodějice, Heršpice, Jalový dvůr a Rašovice.

VVH se konala 6. ledna a mimo jiné zde převzali vyznamenání a medaile někteří členové sboru.

VVH okrsku se pak konala 14. ledna v Dražovicích.

Poměrně brzy pořádal sbor tradiční ostatky, a to již 27. ledna. Odpoledního průvodu obcí se zúčastnilo 35 masek a na večerní maškarní ples dorazilo 30 masek.

23. února převzali místní hasiči nový zásahový automobil Renault Master s přívěsem. Ten nahradil dosavadní Tatru 805, která je od té doby prozatím umístěna v prostorách farmy Petra Voňky, nicméně sbor stále hledá nejlepší řešení co se týče jejího dalšího uskladnění.

Na sobotní večer 24. února byla naplánována návštěva vinného sklepa v Heršpicích, které se zúčastnilo celkem 18 osob. Akce byla pořádána zejména pro aktivní členy sboru a dále pro ženy, které se podílely na pečení bufetů před ostatkami.

Po děti z místní ZŠ připravili manželé Filípkovi 26. dubna přednášku před pomníkem padlých v 1.sv.válce na téma Osvobození obce.

Poslední dubnový večer pořádal sbor Pálení čarodějnic na prostranství za sokolovnou. Celkem se akce zúčastnilo 75 dětí, pro které byly připravené soutěžní disciplíny, opékání špekáčků a stezka odvahy. Široká veřejnost si zde mohla prohlédnout jednak nové zásahové vozidlo, ale také Tatru 805 a hasičskou koňskou stříkačku.

1. května se v Bučovicích konal sraz veteránů, kam s naší Tatrou zamířil i velitel sboru M.Šroler ml.

11. května proběhla okrsková soutěž v Hodějicích.

Jednou z akcí pořádaných u příležitosti 100.výročí od vzniku ČSR byla i hasičská Historická jízda T.G.Masaryka. Ta proběhla dne 25. května a své zastavení měla i v naší obci. Kolona hasičských aut projela obcí k pomníku u ZŠ, ke kterému byl položen věnec. Zazněla zde hymna, zazpíval ženský pěvecký sbor a v krátkosti se slova ujal starosta obce Lubomír Cenek a starosta SDH Křižanovice Josef Filípek. Na prostranství za sokolovnou si bylo možné prohlédnout různou hasičskou techniku. Přednášku o historických uniformách přednesl starosta obce Letonice pan Jiří Skokan a krátké vystoupení zde měl i místní folklorní soubor Křižanovánek.

Červnové víkendové dny 15.-17. patřily cyklistickému výletu, v rámci kterého byl navštíven Lednicko-valtický areál a jeho pamětihodnosti. Přespání bylo pro 32 zúčastněných zajištěno v autokempu Apollo.

Besedu ve škole si pro děti připravili manželé Filípkovi 26. června. Mimo jiné při ní proběhla ukázka stříkání z hydrantu, ze džberovek, dále si děti mohly prohlédnout nový zásahový automobil a nechyběly ani znalostní testy.

28. srpna se starosta sboru Josef Filípek zúčastnil pohřbu starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Karla Richtera v Praze Strašnicích.

Dne 6. října pořádala místní Tělocvičná jednota Sokol Gulášfest. Jedním ze 7 přihlášených družstev byl i tým složený z členů našeho hasičského sboru, který se umístil na 1.místě.

Na okresním shromáždění starostů SDH v Kozlanech byl dne 20. října přítomen za náš sbor pan Josef Filípek.

11. listopadu SDH figurovalo jako spolupořadatel besedy v sokolovně na téma: „100 let v historii Křižanovic“. Pro 150 přítomných občanů přednášeli manželé Filípkovi.

Během roku vyjížděla zásahová jednotka ke dvěma zásahům. Prvním byl hrozící pád štítové zdi domu a druhým byl menší požár v areálu místní pily.

Členské schůze se konaly pravidelně každou první středu v měsíci. Ve stejném termínu, tedy každou první středu od 16:00 do 17:00 hodin, mohli občané přinést na zbrojnici starý elektroodpad. Ten byl během roku odvezen specializovanou firmou celkem 2krát, a to 23. dubna a 17. prosince.

Aktivní členové sboru se zapojovali také do brigád na hasičské zbrojnici, kterých se v loňském roce konalo hned několik, někteří poskytli svoji pomoc i při úpravách prostranství za sokolovnou.

Školení vedoucích absolvovali Petr Voňka a Stanislav a Helena Vinklárkovi. Školení rozhodčích pak Lucie Šrolerová a Jan Cingánek.

Z MŠMT jsme obdrželi dotaci ve výši 12.500 Kč, z níž byla pro mladé hasiče pořízena požární nádrž, dále savice, sací koš a hadice B. Z obecní dotace byl na zbrojnici pořízen nový kovový žebřík, kovový regál, rudl, nejrůznější pracovní nářadí a část financí byla použita na výrobu nových překážek.

V obecním zastupitelstvu zasedají po říjnových volbách 2 členové našeho sboru – Stanislav Vinklárek a Jiří Gottwald.

V měsíci listopadu byla podána na obecní úřad žádost o přenechání budovy hasičské zbrojnice včetně bývalé prodejny potravin do správy sboru na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.

Finanční dar jsme poskytli na dětský karneval a Kateřinskou zábavu a jako sponzor jsme figurovali i při jednom fotbalovém utkání.

Pravidelnou aktualizaci hasičských nástěnek zajišťovali paní Libuše Filípková a pan Stanislav Vinklárek. Webové stránky sboru spravoval také Stanislav Vinklárek.

Co se týče činnosti mládeže, tak zde bych zmínila alespoň pár základních informací. V současné době evidujeme do věku 18 let celkem 31 členů. Děti jsou rozděleny na mladší žáky (6-11 let) a starší žáky (11-15 let).

V podzimní části se převážně připravují na soutěže požární všestrannosti a uzlovou ligu. Dále získávají znalosti pro získání odbornosti strojník a preventista, které zakončují zkouškou a obdržením odznáčku. Jarní příprava spočívá zejména v tréninku požárního útoku a různých druhů štafet. Účastní se soutěží v rámci Vyškovského Soptíka, kde se v sezoně 2017/2018 družstvo mladších žáků umístilo na krásném 6.místě z celkového počtu 38 družstev. Starší žáci pak na 12.místě z 34 družstev. Opět velmi pěkné umístění. V okresním kole Plamen obsadili mladší žáci 6.místo z 11. Hezké výsledky mají nejen v kolektivních soutěžích, ale i v jednotlivcích, kde se jim daří umisťovat i v první desítce. Za těmito výsledky, kromě snahy a šikovnosti dětí, stojí i jejich vedoucí, kterým patří velké poděkování nejen za jejich ochotu a čas věnovaný dětem, ale i za jejich pevné nervy, protože práce s dětmi není vůbec jednoduchá.

Sezonu ukončili stanováním na Jalovém dvoře, kde děti během 3 dnů musely objevit „Tajemství Saturového města“, což bylo téma celotáborové hry.

Po letních prázdninách zahájili novou sezonu 2018/2019 dne 5. září přijetím nových členů mezi mladší žáky.

V plánu mají opět účastnit se všech soutěží podzimního a jarního kola, dále se zapojit do různých akcí, brigád a získávat nové znalosti. Prioritou pro vedoucí je zejména vytvoření řádného zázemí pro děti, obnova soutěžního vybavení a zajištění venkovního tréninkového hřiště.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem aktivním členům za jejich celoroční práci, všem dobrovolníkům ať už z řad občanů nebo z řad ostatních místních spolků za jakoukoli jejich pomoc a v neposlední řadě i zastupitelstvu obce. Přeji Vám všem hezký a úspěšný rok 2019.