Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, po roce se opět setkáváme na Výroční valné hromadě, a proto mi dovolte seznámit Vás s činností našeho sboru za uplynulé období.

Tradiční ostatky se konaly 15. února, nicméně v týdnu před samotnou akcí musely proběhnout ty nejdůležitější přípravy v podobě vybírání surovin a peněžních prostředků na bufet a následně i jeho pečení dobrovolnicemi z řad křižanovických žen, které se scházely zhruba 4 dny pod vedením paní Zdeny Floriánové. Za jejich ochotu a čas podílet se na těchto přípravách, od nás patří veliké poděkování. Dále bylo zapotřebí přichystat losy, zajistit ceny do tomboly, občerstvení a v neposlední řadě zdobení sálu sokolovny. Odpoledního průvodu a vodění medvěda po vesnici se za doprovodu muzikantů z Milešovic a okolí zúčastnilo asi 25 masek. Na večerním maškarním plese, kde nám k tanci a poslechu hrála skupina Hamrla boys, bylo přítomno zhruba 45 masek. Následujícího dne, tedy 16. února, pak v odpoledních hodinách proběhl úklid sokolovny.

  1. dubna jsme pořádali Pálení čarodějnic. O zhotovení vatry se stejně jako v předešlých letech postaralo několik místních tatínků. Pro děti bylo připraveno 6 soutěžních disciplín, opékání špekáčků a stezka odvahy.
  2. až 15. června byl uspořádán již 3. ročník cyklistického výletu, s účastí 22 osob. Tentokrát jsme se vydali do oblasti Moravského krasu. První den vedla trasa přes Letonice, odtud pak po polní cestě přes Národní přírodní rezervaci Větrníky do Lysovic, dále Zvonovic, Rostěnic, Lulče a Račic, ze kterých jsme Rakoveckým údolím dojeli až na místo přespání, tedy do kempu Olšovce v Jedovnicích. Následující den jsme navštívili jeskyni Balcarka a samozřejmě nechyběla ani propast Macocha, ke které jsme se dostali projetím tzv. pustého žlebu, což je asi 7,5 km dlouhý krasový kaňon, vedoucí k hotelu Skalní mlýn. Zde jsme se napojili na tzv. suchý žleb, dlouhý asi 5 km, a pak už nás čekal pouze výšlap do kopce, dokud jsme se nedostali k hornímu můstku propasti. Poslední třetí den jsme se vydali na zpáteční cestu, vedoucí přes Křtiny, Ochoz u Brna, Mariánské údolí, Podolí, Šlapanice, Ponětovice, Praci, Křenovice a Slavkov u Brna. Promítání videa a fotografií z této akce se konalo 8. července.

Loňský rok lze označit i jako výroční. Uplynulo totiž již celých 100 let od vypuknutí I. světové války. 27. července byly v hasičské zbrojnici promítány fotografie pocházející právě z tohoto období. Uspořádán byl také cyklovýlet, v rámci kterého bylo možné prohlédnout si pomníky v Marefích, Hodějicích, Heršpicích, Rašovicích a Křižanovicích. 28. července pak proběhl pietní akt před pomníkem padlých, kterého se zúčastnilo asi 50 občanů. Někteří členové sboru pomáhali také při organizování a průběhu besedy k I. sv. válce, kterou v sokolovně 9. listopadu pořádal místní klub důchodců. Účast byla asi 80 osob.

Slavilo se však i v našem hasičském sboru, a to 110. výročí od jeho založení v obci. V rámci oslav bylo uspořádáno hned několik akcí. První se konala 23. března a jednalo se o besedu v zasedací místnosti obecního úřadu, na které byly promítány fotografie a pouštěny byly videonahrávky a staré zvukové nahrávky. Předčítány byly také úryvky z jednatelských knih a kronik. Přítomno bylo asi 60 osob a za Okresní sdružení hasičů se dostavil pan Jan Přikryl.

U příležitosti výročí se ve dnech 13. až 14. září uskutečnil autobusový zájezd do jižních Čech a Rakouska. První den jsme navštívili města Třebíč, Telč, Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov. Přespání bylo domluvené v kempu Na Pískárně. Druhý den jsme si jeli prohlédnout vybraná rakouská města a jejich pamětihodnosti. Nejprve jsme se zastavili ve Svatém Floriánu, v němž se nachází klášter, založený podle pověsti na místě, kde byl pohřben patron proti požáru a povodni Sv. Florián. Dále jsme zde navštívili hasičské muzeum, dokumentující vývoj hasičství jak po stránce technické, tak i společenské. Příští zastávkou byl klášter Melk, odkud jsme se pak vydali na cestu vedoucí údolím Wachau až do města Kremže. Za naplánování a zrealizování zájezdu patří poděkování panu Filípkovi.

  1. narozeniny oslavil 10. května pan Stanislav Haflant, který je členem sboru více než 60 let. Za SDH Křižanovice byl předán dar panem Filípkem a panem Robešem.
  2. srpna se ve smuteční síni v Bučovicích konalo poslední rozloučení s dlouholetým členem sboru panem Stanislavem Pasekou. Pánové Miroslav Šroler st. Stanislav Vinklárek, Václav Gottwald a Petr Voňka drželi čestnou stráž u rakve a projev zde přednesl pan Filípek.

Na podzim naopak zavládla v našem sboru svatební atmosféra. V září se oženil Radek Homola, koncem měsíce se vdala Stanislava Rozehnalová, nyní již Zemanová a začátkem října do toho „praštil“ i Lukáš Jachimiak. Pro všechny zmíněné bylo přichystáno menší vystoupení a byl jim předán drobný dar.

Na Kateřinskou zábavu jsme do tomboly přispěli 1.000,- Kč a 2.500,- Kč jsme poskytli rodičům připravujícím Mikulášskou akci pro děti.

Schůze během roku byly následující: 11. ledna se konala VVH, na které byly poštěny zvukové nahrávky z roku 1964. 4. února jsme se sešli ohledně naplánování ostatků, 10. dubna kvůli pálení čarodějnic, 25. března a 3. června k získání informací týkajících se cyklovýletu, 5. srpna k autobusovému zájezdu, 10. září ohledně svateb a 20. listopadu k přípravě VVH a ostatků v roce 2015.

  1. ledna se Miroslav Šroler ml. zúčastnil Výroční valné hromady okrsku v Letonicích a na schůzi zástupců Sboru dobrovolných hasičů okresu Vyškov, pořádané v Tučapech dne 8. listopadu, byl přítomen pan Josef Filípek.
  2. března proběhlo školení velitelů, ve dnech 28. – 29. března školení strojníků a 23.listopadu školení jednotek, které bylo vedené velitelem okrsku Michalem Hrubým. Na všech zmíněných školeních byl za náš sbor přítomen Miroslav Šroler ml. a na posledním uvedeném také Stanislav Vinklárek.
  3. května bylo vyhlášeno prověřovací cvičení v Letonicích, ke kterému z křižanovického sboru vyjeli Miroslav Šroler ml., Stanislav Vinklárek a Jakub Hrubý.
  4. července došlo v naší obci k zatopení sklepních prostor rodinného domu s č.p. 48. Místní zásahová jednotka provedla vyčerpání vody, sahající do výšky zhruba 1m, za pomoci čerpadla Heron.
  5. listopadu čekal naši jednotku další výjezd. Tentokrát byla povolána k požáru kotelny rodinného domu čísla popisného 136. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde již zasahují jednotky HZS stanic Bučovice, Slavkov u Brna a SDH Bučovice. Velitel zásahu ponechal naši jednotku v záloze na místě události. V dalším průběhu zásahu se ukázalo, že se nejedná o požár, ale technickou závadu na krbové vložce, ze které došlo k zakouření celého prostoru domu.
  6. prosince se Miroslav Šroler ml. zúčastnil ještě velitelského dne na požární stanici v Bučovicích.

Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se v loňském roce jakoukoli cestou zapojili do příprav a podíleli se na průběhu výše zmíněných akcí a v novém roce 2015 Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho pracovních i osobních úspěchů.