Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, milé děti,

činnost našeho sboru byla v loňském roce velmi pestrá, a proto mi dovolte ve stručnosti Vám přiblížit, co vše se za zmíněné období událo.

Výroční valná hromada se konala 7. ledna. Následně bylo ustanoveno, že se každou první středu v měsíci budou konat výborové schůze, což bylo také dodržováno a bude i v následujícím roce. V případě potřeby jsme se sešli i v dalších termínech, jako například k jednání ohledně nového hasičského auta. Celkem se tedy v roce 2017 konalo 15 výborových schůzí.

Nechybělo ani organizování tradičních ostatků. Výběru příspěvků na bufet, který proběhl dne 11. února, se zúčastnilo 20 dětí, zejména z kroužku mladých hasičů. Samotné pečení probíhalo v týdnu před ostatkami a v závěru bylo připraveno 700 balíčků se zákusky. Místním ženám pod vedením paní Zdeny Floriánové patří opět veliké poděkování za jejich práci a ochotu věnovat svůj čas právě této aktivitě. Samotné ostatky se konaly 18. února a poprvé při nich byla použita nově zakoupená maska medvěda. Od pana Jana Červinky z Moravského Krumlova obdržel náš sbor jako dar vozembouch. Odpoledního průvodu masek se zúčastnilo asi 35 masek a při večerní zábavě zhruba 30 masek.

Dne 25. února byla zapůjčena basa do Dobročkovic na pochovávání.

 1. března navštívilo 16 dětí a s nimi i několik dospělých Hasičskou záchranou stanici v Bučovicích.

Na březnové výborové schůzi nás Stanislav Vinklárek seznámil s projektem pod názvem „Recyklujte s hasiči“. Princip je jednoduchý – zaregistrovaní hasiči vyhlásí den a místo, kam se budou nefunkční elektrospotřebiče odevzdávat, vyberou je a následně zajistí odvoz a recyklaci u dané společnost a ta hasičům zaplatí finanční odměnu podle množství a typu odevzdaných elektrospotřebičů. Na základě toho jsme se rozhodli také zapojit. 25. března proběhl úklid hasičky z důvodu zajištění místa pro elektroodpad a o týden později, 1. dubna, proběhl první sběr. Následně byl určen termín pro sběr vždy každou první středu v měsíci od 16 do 17 hodin.

 1. března se členové Josef Filípek, Stanislav Vinklárek, Radek Homola a Miroslav Šroler ml. účastnili odborného školení v Letonicích.
 2. dubna organizoval náš sbor výlet, kdy vlakem jelo 13 účastníků do Ponětovic a odtud se pěšky vydali na Mohylu míru, poté do Křenovic a vlakem opět domů.

Poslední dubnový podvečer patřil opět akci Pálení čarodějnic. Pro děti bylo připraveno 6 disciplín, dále ukázka výcviku psů paní Jolany Krátké a nechybělo ani opékání špekáčků a stezka odvahy.

 1. května se Miroslav Šroler ml. s naší hasičskou Tatrou 805 zúčastnil srazu motorových veteránů v Bučovicích a o týden později, 8. května, pak srazu veteránů v Habrovanech, kde naše „Kačena“ získala 1. místo v kategorii Poválečná československá auta.
 2. května navštívili manželé Filípkovi našeho nejstaršího hasiče pana Haflanta v obci Brňany.

Červnové dny 15. – 18. patřily cyklistickému výletu. Ve čtvrtek odpoledne odvezl přistavený autobus s cyklovlekem všechny zúčastněné i se svými koly na Hostýn. Přenocování bylo sjednané první den v chatách Kotárky na Rusavě, druhou noc v Napajedlech a poslední noc v kempu ve Strážnici.

 1. července se konaly oslavy 120 let založení SDH Dražovice, kam s naší „Kačenou“ zamířili i M. Šroler ml., S. Vinklárek a J. Filípek.
 2. září uspořádal hasičský sbor autobusový zájezd, v rámci kterého byla navštívena místa jako Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem, město Olomouc, ZOO a bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce. Zúčastnilo se jej  27 osob.
 3. září se tým hasičů z Křižanovic složený z členů S. Vinklárka, H. Vinklárkové, P. Voňky, M. Šrolera ml., R. Homoly a L. Šrolerové přihlásil do akce „Marefské gulášek“. Z celkového počtu 13 zúčastněných týmů se naši hasiči umístili na pěkném 5. místě.
 4. září se v obci konaly oslavy 120 let od založení Sokola. Do příprav se zapojili i někteří členové našeho sboru, zejména pak pan Filípek, který uspořádal turistický výšlap z Jestřabic ke skalnímu útvaru Kalíšek a odtud do Čeložnice a Kyjova. Celkem se jej zúčastnilo 14 osob. Dále si připravil spolu s paní Filípkovou přednášku doplněnou promítáním historických dokumentů a fotografií Sokola.
 5. listopadu byl pan Filípek přítomen na shromáždění představitelů SDH a okrsků okresu Vyškov v Tučapech a 25. listopadu pak na shromáždění představitelů Okresního sdružení hasičů Jihomoravského kraje v Brně.

Na schůzi výboru SDH Křižanovice dne 29. listopadu byly stanoveny nové sazby členských příspěvků. Pro aktivní členy byla stanovena částka 200 Kč, pro neaktivní 150 Kč.

 1. prosince připravili vedoucí kroužku MH pro děti Mikulášskou nadílku.

Co se týče nového hasičského auta, pak na základě žádostí je schválena dotace na dopravní automobil s přívěsem pro naši jednotku v následujících výších: 450 tis. z GŘ HZS, 300 tis. z rozpočtu JMK a zbývající část, cca 300 tis. bude dofinancováno z rozpočtu obce Křižanovice. Na základě výběrového řízení byla jakožto dodavatel nového auta vybrána firma MOTO-TRUCK CZ s.r.o. Termín dodání je stanoven do konce měsíce února 2018.

V uplynulém roce jsme také obdrželi sponzorský dar ve výši 3.000 Kč od společnosti Milmar a 2.000 Kč od pana Paseky, kterým patří naše poděkování. Děkuji také manželům Filípkovým za jejich celoroční péči o hasičskou vývěsku. Dále byl v roce 2017 založen účet vedený na SDH Křižanovice u Fio banky. Školení o přístupu do Centrální evidence absolvoval S. Vinklárek a koncem měsíce prosince byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na pořízení vybavení pro mladé hasiče.

Na závěr ještě několik málo informací týkajících se kroužku MH. V současné době evidujeme 25 dětí ve věku od 6 do 18 let. Schází se pravidelně každou středu od 17 do 18 hodin pod vedením manželů Vinklárkových, Petra Voňky a Jiřího Gottwalda. V dubnu se zúčastnilo družstvo mladších a starších žáků Závodu požární všestrannosti v Pístovicích. Mladší žáci se umístili na 9. místě z 38 družstev a starší žáci na 19. místě z 28 družstev. V jarní sezoně trénují zejména požární útok, což je velmi baví. Účastnili se např. soutěží konaných v Kroužku, Hlubočanech, Pustiměři, Dražovicích nebo Milešovicích. Na podzim 14. října se zúčastnila 2 družstva mladších žáků a 1 družstvo starších žáků Soutěže v požární všestrannosti a štafetě dvojic v Hlubočanech. I zde předvedli skvělé výkony. Družstva MŽ se umístila na 8. a 13. místě z přítomných 27 družstev a  SŽ na 14. místě z 26 družstev.

Poslední červencový víkend připravili vedoucí kroužku pro děti akci pod názvem „Přežití v přírodě“, které proběhlo na „Člupech“. Zde si děti vybudovaly své vlastní tábořiště, připravily oběd a po krátkém odpočinku pokračovaly v celotáborové hře, ve které využívaly znalosti získané během roku.

Tolik ke stručnému výčtu akcí, které v kroužku MH během roku proběhly. Velmi nás těší, že i v našem sboru konečně došlo na práci s mládeží. Zde bych chtěla vyzdvihnout zejména celoroční práci vedoucích kroužku. Právě díky nim, kteří věnují svůj volný čas přípravám a zajišťování, aby kroužek fungoval co nejlépe, do něj děti rády chodí. Za jejich práci jim patří veliké poděkování a přejeme jim, aby je ani v tomto roce neopustil jejich elán, ochota a samozřejmě trpělivost při práci s dětmi.

Na úplný závěr mi dovolte poděkovat i ostatním aktivním členům, dobrovolníkům a příznivcům za jejich práci a pomoc během uplynulého roku a všem Vám přeji hezký a úspěšný rok 2018.